มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (OTC)ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทยและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของประชาชนโดย
ร่วมมือกับภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชนเพื่อประโยชน์แห่งสุขภาพชาวไทย
 
 
ข้อมูลทั้งหมด  1  หน้า   ปัจจุบันหน้าที่  

การประกวดตราสัญญลักษณ์ของสมาคม TSMIA

การตัดสินการประกวดตราสัญญลักษณ์ของสมาคมTSMIA ตัวแทน 5 บริษัทจากบริษัทที่ร่วมในการจัดตั้ง TSMIA ได้พิจารณากว่า 100 ตราสัญญลักษณ์ที่ส่งเข้ามาประกวด ซึ่งตราสัญญลักษณ์ที่ชนะเลิศเป็นของคุณภูเบศ เพ็งจันทร์  ซึ่งสมาคมTSMIAได้รับเกียรติจาก Dr. David Webber , Director-General ของ WSMI เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่คุณภูเบศ ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2552

 การประชุมคณะทำงาน Asia Pacific Self Medication Industry (APSMI) ประจำปี 2010

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 สมาคมTSMIA ได้ร่วมประชุมกับคณะทำงาน Asia Pacific Self Medication Industry (APSMI)เพื่อเตรียมกิจกรรมของคณะทำงาน APSMI ในการเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรม OTC ในระดับเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งทบทวน 
 กิจรรมของคณะทำงานด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์ของ APSMI ในปี 2009 และกำหนดงานในปี 2010 โดยคณะทำงาน มีโครงการจัดตั้งเป็นสมาคม  APSMI ในปลายปี 2010 การประชุมนี้จัดขึ้นที่ห้องจินตหรา โรงแรมเพนนินซุล่า ถนนเจริญนคร กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 สมาคมTSMIA ได้ร่วมประชุมกับคณะทำงาน Asia Pacific Self Medication Industry (APSMI)เพื่อเตรียมกิจกรรมของคณะทำงาน APSMI ในการเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรม OTC ในระดับเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งทบทวน  กิจรรมของคณะทำงานด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์ของ APSMI ในปี 2009 และกำหนดงานในปี 2010 โดยคณะทำงาน มีโครงการจัดตั้งเป็นสมาคม  APSMI ในปลายปี 2010 การประชุมนี้จัดขึ้นที่ห้องจินตหรา โรงแรมเพนนินซุล่า ถนนเจริญนคร กรุงเทพ

 
 
TSMIA
Thai Self Medication Industry Association
"สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ"