มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (OTC)ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทยและส่งเสริมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของประชาชนโดย
ร่วมมือกับภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์และภาคประชาชนเพื่อประโยชน์แห่งสุขภาพชาวไทย
สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (TSMIA) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์(OTC) ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อการมีผลิตภัณฑ์
คุณภาพดังกล่าวอย่างเพียงพอและจัดจำหน่ายในช่องทางที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมสิทธิของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในประ
เทศไทย ให้มีโอกาสเลือกสรรยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เพื่อป้องกันและรักษาอาการ
ของโรคในเบื้องต้นได้ด้วยสมาคมฯตระหนักดีถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองและการใช้ยาด้วยตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ
อ่านต่อ >>
 
 

Self-CARER e-book final

Click to download presentations(password required)
 

SELF-CARE CONFERENCE AND 2nd SELF-CARER ROUND TABLE

September 17,2015, Grand Hyatt Erawan, Rajdamri Road,Bangkok, Thailand

Click to download presentations(password required)
 

1st Thailand Pharmaceutical Medicine Conference:

Regulatory Science in Pharmaceutical Product Lifecycle

August 25-27,2015, Mandarin Hotel(Samyan) ,Bangkok

Click to enter Conference Website for more details
 

Creative Digital Advertisement for OTC medicine

โฆษณายา ในยุคดิจิตอลอย่างไร ให้สร้างสรรค์

May 22, 2015 , AETAS Lumpini

Click to download presentations(password required)
 

Maximize Self-Care Potential Through Asia Regulatory Harmonization

21-22 Oct,2014 Phuket,Thailand

Click to visit Conference Website
 

Seoul Communique (10.19)

 

Draft Minutes 18OCT2012

 

Appendix Presentation Slides

 

Gerald Dziekan Press Release Oct 2012

 

 

เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงยา 
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของยา 

เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงยา ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของยา 

 

 
 
 
TSMIA
Thai Self Medication Industry Association
"สมาคมเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ"